Choose languageLanguage

Frontman FIND е апликативен посредник помеѓу рачниот компјутер и сметководствениот или ERP програмот. Системот овозможува брз и точен електронски попис на основните средства по локации, трошковни места, задолжени лица и сериски броеви.